Wat is de CoP Leren en ict?

De Community of Practice Leren en ict is een leer- en werkgemeenschap van docenten en teammanagers van mbo-instellingen.
Vanuit concrete vragen uit hun praktijk werken ze themagewijs aan praktische antwoorden.
Deelnemers brengen zelf hun eigen ervaringen in, delen kennis en creëren samen nieuwe kennis.
Ze kunnen daarbij gebruik maken van experts. De ondersteunende facilitators maken, indien gewenst,
de verbinding met expertise die in een veelheid van netwerken beschikbaar is.
Waar nodig kan nieuwe expertise worden ontwikkeld. Het samenwerken vindt plaats via vormen van onderzoekend ontwerpen.
Het startpunt is altijd een vraag in uit de praktijk, het eindpunt is een concrete oplossing in een leerarrangement.

Voor docenten en teammanagers

De CoP Leren en ict is er voor:

  • Docenten die een stap willen zetten in hun onderwijs.
    Je speelt bij voorkeur al een rol bij het delen van kennis in je MBO-instelling of je hebt de ambitie dat
    te gaan doen. Je hebt belangstelling voor het kennis creëren en delen met anderen.
  • Teammanagers die een stap willen zetten bij het oplossen van blokkaders voor innovatie in teams.
    Je wil de innovatiecapaciteit van je team vergroten. Je hebt belangstelling voor het kennis creëren en delen
    met anderen.

Als docent en teammanager bij hetzelfde team zijn betrokken, vergroot dit de impact voor de MBO instelling.

Waarom de CoP?

Docenten merken dat studenten onderwijs willen dat bij hun past,
bijvoorbeeld meer co-creatie en peer to peer werken in leerarrangementen, en ook ondersteuning op maat.
Beroepen vernieuwen snel, wat vraagt om een leven lang leren.
Zelf regie kunnen voeren op je eigen leerproces, ict-geletterdheid en
21e eeuwse vaardigheden worden steeds relevanter voor studenten.
Hoe kun je als docent aan je onderwijs werken zodat het aansluit bij deze vragen?
Hoe kun je als teammanager de innovatie capaciteit van teams vergroten en je onderwijsorganisatie aanpassen?

Gepersonaliseerd leren en zelfregulerend leren in leerarrangementen bieden perspectief om die aansluiting
te verbeteren. Tegelijkertijd blijkt het in de praktijk niet eenvoudig als docent en teammanager hier stappen in
te nemen.
Facilitering “van bovenaf” sluit (meestal) niet aan bij de onderwijspraktijk en pakt niet duurzaam uit.
De CoP Leren en ict heeft daarom nadrukkelijk gekozen voor ondersteunen “van onderop”:
vertrekken vanuit vragen in de onderwijspraktijk.
Tegelijkertijd heeft de CoP oog voor de verbinding met het management om innovaties te borgen.

Resultaten 2019

Afgelopen jaar is gewerkt aan:

– Blended learning: welke applicatie passen bij welke fase in het didactisch proces? Hoe kunt u in uw instelling werken aan professionalisering van docenten op blended learning?
– Gepersonaliseerd leren in bestaande opleidingen: welke concrete voorbeelden zijn er in het land? Wat kunnen we daar van leren, bijvoorbeeld op het vlak van zelfsturing van leerlingen?
– Gepersonaliseerd leren in nieuwe opleidingen: wat zijn de mogelijkheden als je niet gehinderd door bestaande processen en patronen een nieuwe opleiding kan inrichten? Welke belemmeringen in wet- en regelgeving kom je tegen?
– Oriënteren op gepersonaliseerd leren: wat is gepersonaliseerd leren in de specifieke context van uw team, welke vragen komen allemaal naar voren achter het begrip gepersonaliseerd leren? Hoe start je het gesprek in het team? Wat vraagt het van een organisatie?

En in 2020? Diverse thema’s worden gecontinueerd. Daarnaast bepalen we gezamenlijk op basis van de vragen van de deelnemers nieuwe thema’s. Waar mogelijk wordt de verbinding gemaakt met de Digitaliseringsagenda MBO.